Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 16/10/201916/10/2019
4
Show details for 15/10/201915/10/2019
3
Show details for 11/10/201911/10/2019
14
Show details for 10/10/201910/10/2019
7
Show details for 09/10/201909/10/2019
6
Show details for 08/10/201908/10/2019
8
Show details for 07/10/201907/10/2019
7
Show details for 04/10/201904/10/2019
12
Show details for 03/10/201903/10/2019
10
Show details for 02/10/201902/10/2019
3
Show details for 01/10/201901/10/2019
15
Show details for 30/09/201930/09/2019
15
Show details for 27/09/201927/09/2019
16
Show details for 26/09/201926/09/2019
5
Show details for 25/09/201925/09/2019
4
Show details for 24/09/201924/09/2019
1
Show details for 23/09/201923/09/2019
1
Show details for 20/09/201920/09/2019
14
Show details for 18/09/201918/09/2019
7
Show details for 17/09/201917/09/2019
7
Show details for 16/09/201916/09/2019
4
Show details for 13/09/201913/09/2019
11
Show details for 12/09/201912/09/2019
8
Hide details for 11/09/201911/09/2019
3901/UBND-VXNV V.v triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ.
3895/UBND-VXNV V.v triển khai thực hiện kế hoạch số 180-KH/TU của BTVTU triển khai kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
3891/UBND-VXNV V.v triển khai thực hiện Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực".
3574/VPUB-VXNV V.v đăng tải thu chúc Tết Trung thu năm 2019 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
3899/UBND-KTTH V/v kiểm tra, có giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại nút giao thông ở 02 đầu khu vực Quảng Trường 16/4.
1462/QĐ-UBND V/v giao chỉ tiêu kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ Mùa năm 2019, gắn với liên kết doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm của nhân dân cho các huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng