Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 16/10/201916/10/2019
4
Show details for 15/10/201915/10/2019
3
Show details for 11/10/201911/10/2019
14
Show details for 10/10/201910/10/2019
7
Show details for 09/10/201909/10/2019
6
Show details for 08/10/201908/10/2019
8
Show details for 07/10/201907/10/2019
7
Show details for 04/10/201904/10/2019
12
Show details for 03/10/201903/10/2019
10
Show details for 02/10/201902/10/2019
3
Show details for 01/10/201901/10/2019
15
Show details for 30/09/201930/09/2019
15
Show details for 27/09/201927/09/2019
16
Show details for 26/09/201926/09/2019
5
Show details for 25/09/201925/09/2019
4
Show details for 24/09/201924/09/2019
1
Show details for 23/09/201923/09/2019
1
Show details for 20/09/201920/09/2019
14
Show details for 18/09/201918/09/2019
7
Show details for 17/09/201917/09/2019
7
Show details for 16/09/201916/09/2019
4
Hide details for 13/09/201913/09/2019
3935/UBND-VXNV V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”.
1484/QĐ-UBND V/v phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung ăng lực vị trí việc làm của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
1485/QĐ-UBND V/v thành lập Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Ninh Thuận năm 2019.
1483/QĐ-UBND V/v khen thưởng thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác Tổng điểu tra dân số và nhà ở năm 2019.
11
Show details for 12/09/201912/09/2019
8
Show details for 11/09/201911/09/2019
16
Show details for 10/09/201910/09/2019
6
Show details for 09/09/201909/09/2019


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng