Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 17/01/202117/01/2021
4
Show details for 15/01/202115/01/2021
1
Show details for 14/01/202114/01/2021
13
Show details for 13/01/202113/01/2021
6
Show details for 11/01/202111/01/2021
2
Show details for 09/01/202109/01/2021
3
Show details for 08/01/202108/01/2021
2
Show details for 07/01/202107/01/2021
2
Show details for 06/01/202106/01/2021
2
Show details for 05/01/202105/01/2021
12
Show details for 31/12/202031/12/2020
15
Show details for 30/12/202030/12/2020
9
Show details for 29/12/202029/12/2020
8
Show details for 28/12/202028/12/2020
7
Show details for 25/12/202025/12/2020
5
Show details for 24/12/202024/12/2020
3
Show details for 23/12/202023/12/2020
14
Show details for 22/12/202022/12/2020
4
Show details for 21/12/202021/12/2020
6
Show details for 18/12/202018/12/2020
3
Show details for 17/12/202017/12/2020
8
Hide details for 16/12/202016/12/2020
4786/VPUB-KTTH V/v tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
396/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
4511/UBND-VXNV V/v thực hiện thông báo kết luận số 35-TB/TU ngày 08/12/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng chống bệnh Covid-19
4507/UBND-VXNV V/v báo cáo việc triễn khai thực hiện Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
4505/UBND-VXNV V/v chủ trương tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV năm 2021.
392/BC-UBND V.v công tác phòng, chống dịch bệnh do COVID_19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 07/12/2020 đến ngày 13/12/2020.
4536/UBND-VXNV V/v tham mưu nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính năm 2021.
4509/UBND-VXNV V/v chủ trương lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức đấu thầu để cấp tài khoản cho CBQL giáo viên tham gia bồi dưỡng chương trình GDPT mới trực tuyến trên hệ thống mạng và nguồn kinh phí thực hiện.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng