Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 17/01/202117/01/2021
4
Show details for 15/01/202115/01/2021
1
Show details for 14/01/202114/01/2021
13
Show details for 13/01/202113/01/2021
6
Show details for 11/01/202111/01/2021
2
Show details for 09/01/202109/01/2021
3
Show details for 08/01/202108/01/2021
2
Show details for 07/01/202107/01/2021
2
Show details for 06/01/202106/01/2021
2
Show details for 05/01/202105/01/2021
12
Show details for 31/12/202031/12/2020
15
Show details for 30/12/202030/12/2020
9
Show details for 29/12/202029/12/2020
8
Show details for 28/12/202028/12/2020
7
Show details for 25/12/202025/12/2020
5
Show details for 24/12/202024/12/2020
3
Show details for 23/12/202023/12/2020
14
Show details for 22/12/202022/12/2020
4
Show details for 21/12/202021/12/2020
6
Hide details for 18/12/202018/12/2020
52/2020/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
4832/VPUB-KTTH V/v thanh tra cơ sở nuôi động vật hoang dã, các khu vực chợ, tụ điểm mua bán động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh.
2219/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Trường Mẫu giáo Phước Tân xã Phước Tân huyện Bác Ái.
2228/QĐ-UBND V/v phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
414/QĐ-UBND V/v ủy quyền Sở Thông tin và Truyền thông quản lý trực tiếp đối với hệ thống thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.
53/2020/QĐ-UBND V/v quy định chế độ đối với người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
3
Show details for 17/12/202017/12/2020
8
Show details for 16/12/202016/12/2020
2
Show details for 15/12/202015/12/2020
3
Show details for 11/12/202011/12/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng