Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 30/11/202130/11/2021
4
Show details for 29/11/202129/11/2021
1
Show details for 28/11/202128/11/2021
7
Show details for 27/11/202127/11/2021
5
Show details for 24/11/202124/11/2021
8
Show details for 22/11/202122/11/2021
2
Show details for 20/11/202120/11/2021
3
Show details for 19/11/202119/11/2021
4
Show details for 18/11/202118/11/2021
2
Show details for 17/11/202117/11/2021
1
Show details for 16/11/202116/11/2021
2
Show details for 15/11/202115/11/2021
8
Show details for 12/11/202112/11/2021
4
Show details for 11/11/202111/11/2021
2
Show details for 10/11/202110/11/2021
3
Show details for 09/11/202109/11/2021
1
Show details for 08/11/202108/11/2021
5
Hide details for 07/11/202107/11/2021
2127/QĐ-UBND V/v Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; trung tâm ngoại ngữ, tin học; cơ sở giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6087/UBND-VXNV V/v triển khai Thông báo số 343-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra việc thiết lập và bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
6088/UBND-VXNV V/v không tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021
6089/UBND-VXNV V/v rà soát, hoàn thiện quy trình giao, nhận ca nghi nhiễm Covid-19.
78/2021/QĐ-UBND V/v Bổ sung khoản 8 Điều 4 của Quy định tổ chức, hoạt động của Tổ nhân dân tự quản về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 60/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Ninh Thuận
6
Show details for 05/11/202105/11/2021
4
Show details for 04/11/202104/11/2021
8
Show details for 03/11/202103/11/2021
3
Show details for 02/11/202102/11/2021
2
Show details for 01/11/202101/11/2021
1
Show details for 31/10/202131/10/2021
8
Show details for 30/10/202130/10/2021


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng