Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 16/10/201916/10/2019
4
Show details for 15/10/201915/10/2019
3
Show details for 11/10/201911/10/2019
14
Show details for 10/10/201910/10/2019
7
Show details for 09/10/201909/10/2019
6
Show details for 08/10/201908/10/2019
8
Show details for 07/10/201907/10/2019
7
Show details for 04/10/201904/10/2019
12
Show details for 03/10/201903/10/2019
10
Show details for 02/10/201902/10/2019
3
Show details for 01/10/201901/10/2019
15
Show details for 30/09/201930/09/2019
15
Show details for 27/09/201927/09/2019
16
Show details for 26/09/201926/09/2019
5
Show details for 25/09/201925/09/2019
4
Hide details for 24/09/201924/09/2019
4026/UBND-KTTH triển khai các công việc của khu vực Công viên biển Bình Sơn.
4050/UBND-TCDNC V/v báo cáo công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố PRTC theo Kế hoạch số 2763/KH-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh.
3765/VPUB-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT và Thông tư số 15/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1529/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh ninh Thuận
1
Show details for 23/09/201923/09/2019
1
Show details for 20/09/201920/09/2019
14
Show details for 18/09/201918/09/2019
7
Show details for 17/09/201917/09/2019
7
Show details for 16/09/201916/09/2019
4
Show details for 13/09/201913/09/2019
11
Show details for 12/09/201912/09/2019
8
Show details for 11/09/201911/09/2019
16
Show details for 10/09/201910/09/2019
6
Show details for 09/09/201909/09/2019


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng