Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 17/01/202117/01/2021
4
Show details for 15/01/202115/01/2021
1
Show details for 14/01/202114/01/2021
13
Show details for 13/01/202113/01/2021
6
Show details for 11/01/202111/01/2021
2
Show details for 09/01/202109/01/2021
3
Show details for 08/01/202108/01/2021
2
Show details for 07/01/202107/01/2021
2
Show details for 06/01/202106/01/2021
2
Show details for 05/01/202105/01/2021
12
Show details for 31/12/202031/12/2020
15
Show details for 30/12/202030/12/2020
9
Show details for 29/12/202029/12/2020
8
Show details for 28/12/202028/12/2020
7
Show details for 25/12/202025/12/2020
5
Hide details for 24/12/202024/12/2020
94/TB-UBND V.v giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
4911/TB-VPUB V.v giới thiệu chữa ký và chức danh Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
427/QĐ-UBND V/v phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021
4650/UBND-VXNV V/v tham mưu giải quyết đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3040/SGDĐT-TCHC ngày 11/12/2020
4648/UBND-VXNV V/v tham mưu giải quyết đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3068/TTr-SGDĐT ngày 16/12/2020
3
Show details for 23/12/202023/12/2020
14
Show details for 22/12/202022/12/2020
4
Show details for 21/12/202021/12/2020
6
Show details for 18/12/202018/12/2020
3
Show details for 17/12/202017/12/2020
8
Show details for 16/12/202016/12/2020
2
Show details for 15/12/202015/12/2020
3
Show details for 11/12/202011/12/2020
3
Show details for 10/12/202010/12/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng