Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 16/10/201916/10/2019
4
Show details for 15/10/201915/10/2019
3
Show details for 11/10/201911/10/2019
14
Show details for 10/10/201910/10/2019
7
Show details for 09/10/201909/10/2019
6
Show details for 08/10/201908/10/2019
8
Show details for 07/10/201907/10/2019
7
Show details for 04/10/201904/10/2019
12
Show details for 03/10/201903/10/2019
10
Show details for 02/10/201902/10/2019
3
Show details for 01/10/201901/10/2019
15
Show details for 30/09/201930/09/2019
15
Show details for 27/09/201927/09/2019
16
Hide details for 26/09/201926/09/2019
3769/VPUB-KTTH V/v bổ sung một số nội dung trong dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
56/2019/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thăm quan tại Vườn Quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận.
3771/VPUB-VXNV V/v tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
3772/VPUB-VXNV V/v phối hợp báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
4066/UBND-KTTH V/v kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh của báo chí.
1554/QĐ-UBND V/v tổ chức lại Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận.
1545/QĐ-UBND V/v phê duyệt dự toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán Hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc Dự án Khu kinh tế muối Công nghiệp và xuất khẩu Quán thẻ xã Phướ Minh huyện Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận
1546/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán thẻ, xã Phước Minh huyện Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận
1547/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ cho 11 hộ dân khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ xã Phước Minh huyện Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận.
4060/UBND-KTTH V/v tiếp tục triển khai cao điểm kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải.
4067/UBND-KTTH V/v bổ sung 02 khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào dự thảo quy hoạch chung của tỉnh giai đoạn 2021-2030.
4065/UBND-KTTH V/v đề xuất đề tài dự án thuộc chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 hõ trợ nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ công nghiệp 4.0 thực hiện năm 2021.
4086/UBND-TCDNC V/v góp vốn, mua cổ phần của Công ty AC Energy Investments Pte. LTD tại Công ty cổ phần năng lượng tái taz5o Bim và Công ty cổ phần Năng lượng Bim.
4064/UBND-TCDNC V/v triển khai thực hiện hoàn thành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
4068/UBND-VXNV V/v nghiên cứu tham mưu đề xuất triển khai thực hiện Báo cáo số 4585/BC-BNV ngày 20/9/2019 của Bộ Nội vụ.
1555/QĐ-UBND V/v công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Ninh Thuận năm 2019.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng