Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Hide details for 30/11/202130/11/2021
2249/QĐ-UBND Về việc công nhận Nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị mới Đầm Cà Ná
6539/UBND-VXNV V/v triển khai Thông báo số 366-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch
6547/KH-UBND V/v Kế hoạch Sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh
4
Hide details for 29/11/202129/11/2021
6506/UBND-KTTH V/v Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 74-CTr/TU ngày 22/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6507/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và những năm tiếp theo.
6509/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông báo số 318/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
6514/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước
1
Hide details for 28/11/202128/11/2021
82/QĐ-UBND V.v Quy định giá thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
7
Hide details for 27/11/202127/11/2021
771/QĐ-UBND Về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 12/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
6481/UBND-KTTH V/v ứng dụng công nghệ thông tin xác thực định danh cá nhân trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
2236/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 26/11/2021
6484/UBND-VXNV V/v hướng dẫn danh mục “vùng nguy cơ” và “nhóm nguy cơ” để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 trong cộng đồng.
6485/UBND-PVHCC V/v triển khai thực hiện Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng dịch vụ công quốc gia.
6488/UBND-KTTH V/v triển khai Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
6494/UBND-VXNV V/v triển khai Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 của Chính phủ
5
Hide details for 24/11/202124/11/2021
6408/UBND-VXNV V/v triển khai Thông báo số 359-TB/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch
6410/UBND-VXNV V/v thực hiện thống nhất một số nội dung trong xây dựng cơ quan an toàn phòng, chống dịch COVID-19
83/2021/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
2224/QĐ-UBND V/v Quy trình xác minh thông tin và tổ chức buổi tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6426/UBND-KTTH Về việc khẩn trương tham mưu giải trình bổ sung một số nội dung dự thảo Chương trình, Nghị quyết thích ứng với biến đổi khí hậu.
8
Hide details for 22/11/202122/11/2021
6346/KH-UBND V/v Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2205/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 19/11/2021
2206/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh Ninh Thuận
6358/UBND-VXNV V/v triển khai Nghị quyết số 145/NQ-CP ngày 19/11/2021 của Chính phủ.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng