Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
6
Hide details for 14/08/202014/08/2020
2884/UBND-KTTH V/v đẩy mạnh triển khai sắp xếp cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước quản lý tài chính doanh nghiệp và thoái vốn nhà nước do UBND tỉnh quản lý.
1378/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông.
2892/UBND-VXNV V/v tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư về Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
2897/UBND-VXNV HỎA TỐC. V/v triển khai thực hiện Thông báo số 917-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy
2898/UBND-VXNV V/v thực hiện các kiến nghị theo Báo cáo giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh.
2900/UBND-VXNV V/v đồng ý cho phép tổ chức thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 và kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh.
4
Hide details for 13/08/202013/08/2020
72/TB-UBND V.v treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
2984/VPUB-KTTH V.v tiếp sóng Cuộc thi toàn quốc Xung kích phòng chống thiên tai năm 2020.
2881/UBND-VXNV tăng cường kiểm tra giám sát và đẩy mạnh các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm covid-19 trong cơ sở khám chữa bệnh
29/2020/QĐ-UBND V/v quy định giá dịch vụ sử dụng điện tích bán hàng tại tại chợ trên địa bàn tỉnh.
2
Hide details for 12/08/202012/08/2020
237/TB-VPUB V.v kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.
1367/QĐ-UBND Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
5
Hide details for 11/08/202011/08/2020
2850/UBND-VXNV (HỎA TỐC)_V.v triển khai kế hoạch tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam từ Malaixia về nước cách ly y tế tập trung.
232/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Ninh Thuận (trên cơ sở tổ chức lại Ban Thi đua - Khen thưởng trước đây) trực thuộc Sở Nội vụ.
231/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Ninh Thuận (trên cơ sở tổ chức lại Ban Thi đua - Khen thưởng trước đây) trực thuộc Sở Nội vụ.
234/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương
1346/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
7
Hide details for 10/08/202010/08/2020
236/TB-VPUB V.v Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại buổi đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại xã Công Hải, huyện Thuận Bắc.
2825/UBND-KTTH V/v chủ trương tổ chức đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm, giám sát, đánh giá thực hiện Dự án Truyền thông giảm nghèo về thông tin năm 2020.
2829/UBND-VXNV V/v tiếp tục rà soát việc triển khai thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
2836/UBND-VXNV (HỎA TỐC)_V.v triển khai thực hiện Thông báo số 283/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.
2835/CĐ-UBND (HỎA TỐC)_V.v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trước diễn biến mới.
2833/UBND-KTTH V/v triển khai Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
1330/QĐ-UBND V.v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.
2
Show details for 09/08/202009/08/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng